اخبار

جدید ترین اخبار را به طبع نظر شما می رسانیم.

اخرین خبر

1400/6/30 13:23:57


به منظور ارتقای سطح علمی اعضای هیئت علمی و متخصصان تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور و توسعه ی روابط علمی بین دانشگاهها و موسسات داخل وخارج از کشور،داوطلبان واجد شرایط می توانند باتوجه به شرایط وضوابط مندرج در این آیین نامه به صورت ترددی در دوره ی دکتری تحصیل نمایند.